associatedconsultants

Forretningsbetingelser & Vilkår

 1. Der gælder følgende vilkår og betingelser for de tjenester vi udfører. Dette gælder også, uden yderligere særskilt varsel, fremtidige forretningsforhold.
 2. Afvigende, modstridende eller supplerende vilkår og betingelser, selvom de er kendte, bliver ikke en del af kontrakten, medmindre vi har accepteret deres gyldighed i et skriftligt format. Indhold af vores tjenester er udelukkende begrænset til de i tilbuddet eller ordrebekræftelsen skriftlige formulerede trin. Ændringer og tilføjelser er kun gyldige i skriftligt format når de er accepteret og underskrevet af begge parter. Accept på email er tilstrækkelig, forudsat afsender har prokura.
 3. Kunden er, ligesom vi er, forpligtet til at værne om forretningshemmeligheder såfremt de vil indgå under samarbejdet, herunder konceptuelle forslag og arbejdsmetoder. Denne forpligtelse til fortrolighed strækker sig ud over samarbejdets varighed.
 4. De af os indgåede kontrakter er servicekontrakter, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Genstand for kontrakten er derfor leveringen af de aftalte ydelser. Vores udtalelser og anbefalinger tjener alene som et beslutningsgrundlag. Vi kan derfor ikke drages økonomisk til ansvar, og har heller ingen erstatningsansvar som følge af vores tjenester og/eller services og/eller den måde kunden vælger at anvende vores services på. 
 5. Vi er berettiget til at gøre brug af supportmedarbejdere, eksterne eksperter og andre tredjeparter til gennemførelse af kontrakten.
 6. Konsulentydelser i juridiske og skattemæssige spørgsmål er ikke en del af vores ydelser, og skal leveres af kunden selv.
 7. Vi leverer vores tjenester på grundlag af tilgængelige data og oplysninger, som kunden eller dennes ledende agent har givet til os. Disse vil kun blive gennemgået af os for plausibilitet. Ansvaret for faktuel nøjagtighed og fuldstændighed ligger alene hos kunden.
 8. Vi leverer vores ydelser i princippet i et skriftligt format. Mundtlige oplysninger er ikke bindende
 9. Faktura på leveret tid forfalder, medmindre andet er aftalt, senest 15 dage efter fakturaens udstedelse og uden fradrag. I tilfælde af misligholdelse er vi berettiget til at kræve en rente på fakturabeløbet på 5 % over basissatsen for renten sat af nationalbanken i Danmark. 
 10. Kunden kan kun modregne vores krav, hvis de er accepteret af os eller er lovligt etableret. Overdragelse af vores krav til enhver anden tredjepart er udelukket.
  1. Ved opløsning 4 uger eller mere før er der intet gebyr.
  2. Ved opløsning 3-4 uger før startdato betales et gebyr på 25% af kontraktværdien.
  3. Ved opløsning 1-3 uger før startdato betales et gebyr på 50% af kontraktværdien.
  4. Ved opløsning mindre end 1 uge før startdato betales et gebyr på 75% af kontraktværdien.Kunden kan opløse kontrakten mod følgende gebyr (eksklusiv eventuelle rejseudgifter):
 11. Ejendomsrettighed og brugsret til værktøjer og design udviklet af os, er vores ejendom, medmindre vi har givet samtykke til overførslen i et skriftligt format.
 12. Vi er kun ansvarlige inden for rammerne af vores kontraktlige forpligtelser ved forsæt og groft uagtsomhed. Et yderligere ansvar er udelukket.
 13. Den gældende lov for kontrakten og dens gennemførelse er loven i Danmark.
 14. Ydelse og eksklusiv jurisdiktion for enhver tvist mellem begge kontraktpartere er København.